Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň. Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v  Městském industriálním parku Plzeň Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity. Více než 10 tis. m2 kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvoří moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Vědeckotechnický park Plzeň těží z velmi výhodné geografické polohy s přímým dálničním spojením s  Prahou a s Německem (Norimberk). Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni jak z hlediska využití výzkumných kapacit, tak z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

Podpora inovačního podnikání má v Plzni dlouholetou historii. V roce 1992 byla  městem Plzní založena společnost  BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum. Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním inovačním podnikům a zahrnují například podporu zakládání nových technologicky zaměřených firem, asistenci při rozvoji již existujících firem, pomoc při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, zapojování firem do národních i evropských programů, podporu při zavádění inovací ve firmách a při nalézání vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní i obchodní spolupráci, informační a poradenské služby pro podnikání v EU.  Od roku 1996 jsou klientům k dispozici prostory inkubátoru a technologického centra BIC Plzeň. Při poskytování služeb využívá BIC Plzeň napojení na zahraniční partnery prostřednictvím členství v nejvýznamnějších sítích na podporu podnikání a inovací. Jednou z těchto sítí je Enterprise Europe Network, v rámci které spolupracuje BIC Plzeň s více než 600 partnerskými organizacemi zejména v Evropě, ale i v mimoevropských zemích. BIC Plzeň je rovněž členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

V roce 2005 vznikla společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (VTP), jejímž 100% akcionářem je město Plzeň. Z prostředků ze Strukturálních fondů VTP vybudoval a v roce 2008 otevřel dalších 4500 m2 nových prostor. Plzeňská infrastruktura pro podporu výzkumu, vývoje a inovací tím byla výrazně rozšířena a zkvalitněna. Posílena byla také spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, která využívá prostory VTP pro aktivity jednoho z center, a to „Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu“, které se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu  technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů.

Další etapou rozvoje inovační infrastruktury je otevření sedmi nových budov s celkovou plochou přes 6000 m2, vybudovaných městem Plzeň v rámci projektu „Plzeňský vědecko technologický park II“  s podporou z programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace. Tyto nové kancelářské, laboratorní a poloprovozní prostory jsou inovačním podnikům k dispozici od dubna 2012.

Provoz celého areálu vědeckotechnického parku a poskytování specializovaných služeb zajišťuje Sdružení pro služby VTP tvořené společnostmi BIC Plzeň, s.r.o. a Vědeckotechnický park Plzeň a.s.

 


Partneři projektu

BIC Plzeň   Centrum výzkumu Řež   Vědeckotechnický park Plzeň   Západočeská univerzita v Plzni

Poskytovatelé dotace

 Evropská unie   Ministerstvo průmyslu a obchodu   CzechInvest

VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PODPROGRAMU 1 PROGRAMU GAMA

 Technologická agentura ČR informuje, že 1. veřejná soutěž podprogramu 1 programu GAMA bude vyhlášena dne 30. ledna 2014.Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci… Zobrazit článek

Přihlašte svou inovaci do Soutěže Česká inovace 2013

Soutěž Česká inovace, která se stala významnou platformou pro inovativní pak v rámci České republiky, zahajuje již svůj třetí ročník. Hlásit se mohou nápady a inovace od jednotlivců přes malé i velké firmy až po veřejnou správu. Hodnotit je bude téměř stočlenná odborná porota v pěti kategoriích.Uzávěrka soutěže je 15. listopadu 2013, vítězové pak budou vyhlášeni 14. března 2014 na Festivalu České inovace v Národní technické knihovně v Praze. Kategorie soutěže:Inovační nápadInovace pocházející… Zobrazit článek

Psaní projektu v oblasti energetiky

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 18. září 2013 pro oblast energetiky připravovaného programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace seminář, primárně určený pro účastníky, kteří dosud nemají větší zkušenosti se zapojením do projektů rámcových programů EU na podporu vědy a výzkumu.   Psaní projektu v oblasti energetiky Datum konání: 18. září 2013Místo konání: Technologické centrum AV CR, Ve Struhách 27, Praha 6,konferenční místnost Vltava.Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami psaní projektu programu HORIZONT… Zobrazit článek

Národní portál pro evropský výzkum

Národní portál pro evropský výzkum je iniciativou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Webový portál má za cíl přehledně prezentovat a soustředit dokumenty vztahující se k Evropskému výzkumnému prostoru (European Research Area, ERA). Web představuje jednotlivá výzkumná odvětví i mechanismy financování výzkumu a vývoje ze strany Evropské komise a dalších subjektů.Přístup na portál naleznete zde. Zobrazit článek

Nejlepší spolupráce roku a Ceny TAČR

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR, ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, vyhlašují třetí ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku a Ceny TAČR. Projekt je realizován pod záštitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu. Podporujícím parnterem je agentura CzechInvest..Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.… Zobrazit článek

Program GAMA: uvádění výsledků VaV do praxe

Vláda ČR schválila 12. 6. 2013 návrh nového Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, který bude realizován prostřednictvím Technologické agentury ČR v letech 2014 až 2019 v předpokládaném celkovém objemu 2 770 mil. Kč, z čehož dotace ze státního rozpočtu bude činit téměř 1 800 mil. Kč.Program bude realizován po dobu 6 let, do roku 2019. Má dva podprogramy:první je zaměřen na podporu projektů výzkumných organizací,druhý na podporu výzkumu realizovaného zejména firmami.První výzva v prvním… Zobrazit článek

Výroční konference Enterprise Europe Network ČR proběhla 17.12.2012 v Praze

Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU byla tématem výroční konference sítě Enterprise Europe Network v České republice, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s International Chamber of Commerce Česká republika a Centrem pro regionální rozvoj pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, pana Přemysla Sobotky dne 17. prosince 2012 v hotelu Corinthia Prague v Praze. Služby sítě Enterprise Europe Network v plzeňském regionu zajišťuje BIC Plzeň.Prezentace… Zobrazit článek

Festival Česká inovace- 27.2.2013 v Národní technické knihovně v Praze

Festival Česká inovace je přehlídkou inovativních nápadů jednotlivců, studentů, malých, středních i velkých firem z celé České republiky a z rozmanité palety oborů. Je ale také fórem, na kterém se inovátoři potkají s úspěšnými manažery, kouči a odborníky z mnoha oblastí, od inovačního managementu přes projektové řízení až po osobní rozvoj. Žádný jiný festival ani ocenění v oblasti inovací nenabízí tak ucelený balíček konkrétních rad a know-how, jak nápady a projekty převést na obchodní příležitosti.Registrovat… Zobrazit článek

Competitive Intelligence: Udržte krok s konkurencí

Dne 6. Listopadu 2012 pořádá BIC Plzeň seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům problematiku Competitive Intelligence. Jedná se o nástroj, kterým firmy analyzují konkurenční prostředí a hledají nové příležitosti. Účastníci se dozvědí, které informační zdroje jsou pro ně klíčové, či jak využít volně dostupné nástroje v boji proti konkurenci. Další informace o akci včetně přihlášky naleznete zde. Zobrazit článek

Podpora rozvoje inovativních start-up firem a komercializace výsledků výzkumu a vývoje

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora (Amcham) vyhlašují 2. ročník soutěže adVENTURE, jejímž cílem je podpořit rozvoj inovativních start-up firem a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Jedná se o soutěž, do které se mohou přihlásit všichni žačínající podnikatelé i jednotlivci s neotřelými nápady a nadnárodními ambicemi. Osm nejlepších bude moci prezentovat svůj projekt expertní porotě sestavené z renomovaných osobností. Finalisté budou moci své prezentace předem konzultovat… Zobrazit článek

Obchodní a technologické setkání dodavatelů automobilového průmyslu Business Matching

Ve dnech 10. – 11. října 2012 se při mezinárodním veletrhu IZB ve Wolfsburgu uskuteční  obchodní a technologické setkání dodavatelů automobilového průmyslu Business Matching. Akce je určená pro vystavovatele a návštěvníky z řad dodavatelských společností nebo výzkumných organizací se zájmem o technologickou či výrobní spolupráci. Více informací o akci naleznete zde, případně se můžete obrátit na pracovníky BIC Plzeň.     Zobrazit článek

EUREKA a EUROSTARS – mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích

Uzávěrka 9. výzvy programu EUROSTARS – mezinárodního programu na podporu mezinárodní spolupráce zejména malých a středních firem je plánována na 20. září 2012. Výzva  veřejné soutěže v programu EUREKA (nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami) byla vyhlášena 20. června s  termínem pro podání projektů  do 7. září 2012. Pro bližší informace o možnostech zapojení do programů EUREKA a EUROSTARS či navázání mezinárodní spolupráce se lze obrátit na BIC Plzeň-  Ing.… Zobrazit článek

Mezinárodní kooperační setkání v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií ve Francii

BIC Plzeň nabízí českým subjektům (firmám, výzkumným a vývojovým institucím) možnost účasti na prestižním mezinárodním kooperačním setkání při veletrhu MICRONORA. Tento veletrh patří mezi nejnavštěvovanější veletrhy v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií. Minulý ročník navštívilo téměř 15 tisíc návštěvníků z 51 zemí a kooperačního setkání se zúčastnilo přes 120 účastníků z 9 zemí. Kooperační setkání proběhne ve dnech 27. 9. 2012 - 28. 9. 2012 ve francouzském Besançon.Kooperační setkání je organizováno podle osvědčeného… Zobrazit článek

Dotace na podniková vývojová centra

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo prodloužení III. výzvy programu Potenciál. Příjem registračních žádostí bude zahájen 13. srpna a ukončen 15. října 2012. Plné žádosti bude možné podávat od 17. září do 16. listopadu 2012. Plánovaná alokace na tuto výzvu činí 2 mld. Kč.Dotace ve výši až 50 mil. Kč se poskytují na projekty založení či rozšíření vývojového centra (oddělení), zaměřeného na průmyslový výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií (včetně specifického softwaru a aplikací, které jsou… Zobrazit článek

CzechAccelerator 2011 – 2014 otevírá IV. výzvu

 CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásil již IV. výzvu do projektu CzechAccelerator 2011-2014, který je určen pro malé a střední technologické firmy.  Výzva, která je otevřena od 27. 6. 2012 do 14. 9. 2012, je určena pro firmy, které by rády rozvíjely své podnikatelské plány a projekty, hledaly partnera pro svůj byznys a získávaly zkušenosti ve světových technologických inkubátorech.Více informací o projektu CzechAccelerator se dozvíte zde. Zobrazit článek

<1 | 2 | 3 | 4>