Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň. Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v Městském industriálním parku Plzeň Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity. Více než 14 tis. m2 kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvoří moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Vědeckotechnický park Plzeň těží z velmi výhodné geografické polohy s přímým dálničním spojením s Prahou a s Německem (Norimberk). Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni jak z hlediska využití výzkumných kapacit, tak z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

Podpora inovačního podnikání má v Plzni dlouholetou historii. V roce 1992 byla městem Plzní založena společnost BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum. Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním inovačním podnikům a zahrnují například podporu zakládání nových technologicky zaměřených firem, asistenci při rozvoji již existujících firem, pomoc při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, zapojování firem do národních i evropských programů, podporu při zavádění inovací ve firmách a při nalézání vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní i obchodní spolupráci, informační a poradenské služby pro podnikání v EU. Od roku 1996 jsou klientům k dispozici prostory inkubátoru a technologického centra BIC Plzeň. Při poskytování služeb využívá BIC Plzeň napojení na zahraniční partnery prostřednictvím členství v nejvýznamnějších sítích na podporu podnikání a inovací. Jednou z těchto sítí je Enterprise Europe Network, v rámci které spolupracuje BIC Plzeň s více než 600 partnerskými organizacemi zejména v Evropě, ale i v mimoevropských zemích. BIC Plzeň je rovněž členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR.

V roce 2005 vznikla společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (VTP), jejímž 100% akcionářem je město Plzeň. Z prostředků ze Strukturálních fondů VTP vybudoval a v roce 2008 otevřel dalších 4500 m2 nových prostor. Plzeňská infrastruktura pro podporu výzkumu, vývoje a inovací tím byla výrazně rozšířena a zkvalitněna. Posílena byla také spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni, která využívá prostory VTP pro aktivity jednoho z center, a to „Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu“, které se zabývá aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů.

Další etapou rozvoje inovační infrastruktury je otevření devíti nových budov s celkovou plochou přes 8000 m2, vybudovaných městem Plzeň v rámci projektu „Plzeňský vědecko technologický park II a III“ s podporou z programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace. Tyto nové kancelářské, laboratorní a poloprovozní prostory jsou inovačním podnikům k dispozici od dubna 2012 resp. ledna 2015.

Provoz celého areálu vědeckotechnického parku a poskytování specializovaných služeb zajišťuje Sdružení pro služby VTP tvořené společnostmi BIC Plzeň, s.r.o. a Vědeckotechnický park Plzeň a.s.

 


Partneři projektu

BIC Plzeň   Centrum výzkumu Řež   Vědeckotechnický park Plzeň   Západočeská univerzita v Plzni

Poskytovatelé dotace

 Evropská unie   Ministerstvo průmyslu a obchodu   CzechInvest

Dotace na podniková vývojová centra

 Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest se dohodli na základních parametrech prodloužení III. Výzvy programu Potenciál. Výzva bude vyhlášena v červenci 2012.  Příjem registračních žádostí bude zahájen 13. srpna a ukončen 15. října. Plné žádosti bude možné podávat od 17. září do 16. listopadu.  Alokace byla předběžně určena ve výši 2 mld. Kč.Další parametry výzvy byly stanoveny následovně:Projekty musí být ukončeny nejpozději 31. 5. 2015.Žádosti o platbu bude možné podat nejpozději… Zobrazit článek

VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ALFA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. června 2012 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Bližší informace naleznete zde. Pro posouzení vývojového záměru a pomoc při zpracování projektové přihlášky se můžete obrátit na konzultanty BIC Plzeň. Zobrazit článek

ZÍSKÁVÁNÍ ZDROJŮ PRO BIOMEDICÍNSKÝ VÝZKUM PROSTŘEDNICTVÍM GRANTÚ A PATENTŮ

Česká lékařská komora (ČLK) a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze pořádají dne 16. Května 2012 mimořádný vzdělávací seminář pod záštitou děkana doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., za účasti profesora Státní univerzity New York a ředitele Neuroscience Research Institute, profesora George B. Stefana.Pozvánku s bližšími informacemi naleznete zde. Zobrazit článek

Dotace na účast na zahraničních veletrzích

Dne 2. dubna 2012 bylo vyhlášeno druhé prodloužení Výzvy II k předkládání projektů v programu podpory MARKETING, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 2. května 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. srpna 2012. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. červen 2012, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 30. září… Zobrazit článek

Technologická burza v oboru nanotechnologií Match2NMP

BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd a společností AMIRES si dovolují pozvat začínající inovátory, nově rozvíjející start-up firmy a MSP z oboru nanotechnologií na technologickou burzu, která proběhne 27. dubna 2012 v hotelu Diplomat v Praze.Pozvánku s bližší informacemi naleznete zde. Zobrazit článek

Slavnostní otevření

2. 4. 2012 se areál PVTP II slavnostně otevírá. Na slavnostním aktu přislíbili účast ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, primátor města Plzně Martin Baxa, poslanci a senátoři Jiří Bis, Milada Emmerová, Ivana Levá, Karel Šidlo a Václav Votava, ředitelka odboru implementace strukturálních fondů Zuzana Matějíčková, zástupci CzechInvestu  a další významní hosté. Při příležitosti přítomnosti pana ministra průmyslu a obchodu v Plzni se též… Zobrazit článek

Oficiální předání dokončeného areálu

30. 3. 2012 byl dokončený areál PVTP II oficiálně předán zhotovitelem, společností Metrostav a.s., městu Plzni. Své role se tak naplno může ujmout i správce areálu - Sdružení pro služby VTP. Zobrazit článek

Kolaudace

28. 3. 2012 byl vydán kolaudační souhlas pro akci Plzeňský vědecko technologický park II. Areál je tedy způsobilý k užívání a ke službě inovačním firmám. Zobrazit článek

<1 | 2 | 3 | 4